Commissies

Hieronder vind je een overzicht van de actieve commissies binnen LVSC. Wil je weten wie de leden van een bepaalde commissie zijn, kijk dan hier.Commissie Internationale contacten (CIC)

Het doel van de Commissie Internationale contacten is het informeren van het bestuur op door het bestuur aan te geven ‘speerpunten’, zoals recentelijk de erkenning van kwalificaties op Europees niveau. Het mede beleggen en organiseren van internationale bijeenkomsten in Nederland, al dan niet in ANSE verband. Het actief leggen van verbindingen met de Commissie Kennis en Onderzoek door het activeren van het internationale netwerk m.b.t. onderzoek naar supervisie/coaching en andere begeleidingsvormen.

Commissie Vakontwikkeling (CVO)

Het doel van de commissie Vakontwikkeling is enerzijds het activeren van het netwerk m.b.t. onderzoek naar supervisie, coachting en organisatiebegeleiding, het bundelen van de informatie en kennis die er is en deze toegankelijk maken. Anderzijds het stimuleren van onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie en publicaties van supervisie/coaching en andere begeleidingsvormen. Hiervoor is een structurele voorziening binnen de vereniging in het leven geroepen in de vorm van de Commissie Vakontwikkeling (CVO).

Commissie Advies Registraties (CARe)

De Commissie Advies Registraties (CARe) ondersteunt en adviseert het bureau LVSC inzake de beoordeling van de (her)registratieverzoeken van supervisoren, coaches en leersupervisoren. De CARe beoordeelt aanvragen die afwijken van het registratiereglement. Een bijzondere aanvraag kan gedaan worden via het formulier Bijzondere aanvraag Registratie en worden gestuurd naar registratie@lvsc.eu.

Organisatiebegeleiders zonder een afgeronde geaccrediteerde opleiding maar wel met ervaring als organisatiebegeleider en de behoefte aan de beroepsregistratie van organisatiebegeleider, kunnen (tijdelijk!) ook een bijzondere aanvraag bij de CARe indienen. 
Er wordt momenteel gekeken hoe de aanvraag voor organisatiebegeleiders met verworven competenties vorm te geven binnen onze vereniging.

Redactie en Redactieraad Tijdschrift voor Begeleidingskunde

LVSC geeft in eigen beheer het vakblad Tijdschrift voor Begeleidingskunde uit. De redactie van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde is verantwoordelijk voor de inhoud van het tijdschrift. De redactie bestaat uit eem hoofdredacteur, redactieleden en een eindredacteur.

De redactie bestaat uit de volgende leden:

Marlies Jellema, tijdelijk hoofdredacteur
Jorren Scherpenisse, redactielid
Carole van de Logt, redactielid
Sietske Jans-Kuperus, redactielid
Wim Smeets, redactielid
Harry Haakman, eindredacteur

Daarnaast is een Redactieraad om de redactie te informeren en adviseren over relevante thema's en ontwikkelingen binnen het vakgebied die als input voor het tijdschrift dienen.
Meer informatie over het tijdschrift?

Ga naar Tijdschrift voor Begeleidingskunde

De Raad voor de Begeleidingskunde kan optreden als ‘extern geweten’ van de vereniging. Belangrijkste taken van de Raad zijn het initiëren van onderzoek op het terrein van de vereniging, het signaleren van trends, normstellend m.b.t. registratie-eisen en systematiek. Daarnaast heeft de Raad een representerende functie en een adviserende functie in brede zin naar het bestuur.

Commissie van Toetsing en Bemiddeling / College van Tuchtzaken

Zie hiervoor de ...

Klachtenprocedure van LVSC